Vzdelávacie aktivity

Súčasné aktivity v English and Sport Pre-school Academy Raketka

 • Tanečný krúžok s tanečnou lektorkou /Tanečný krúžok je aktivita hradená nad rámec poplatku sumou 3 Eur/hod. Túto aktivitu si finančne manažuje tanečný lektor. Prebieha 1x týždenne/. Tanečný krúžok je voliteľná aktivita.
 • Výtvarné a kreatívne aktivity, Tvorivé dielničky
 • Arteterapia a dramatoterapia
 • "Bunny Talks English" pod vedením Native speakera; Hocus Lotus angličtina, Cookie and friends, Playtime, Show and tell /Anglické formáty sa využívajú v edukačnom procese /
 • Logopedické aktivity - logopedické rozcvičky prebiehajúce denne pod vedením logopéda /mimické, dychové, hlasové, artikulačné/
 • Klubík rozvoja tvorivosti a detského myslenia /pre väčšie detičky, ktoré už popoludní nespinkajú/

Spolupráca so špeciálnymi pedagógmi a logopédom na dennej báze

Predškolská príprava

Prebieha okrem predškolského pedagóga aj pod vedením špeciálnych pedagógov a logopéda, ktorý pracujú s nadštandardnou metodikou a certifikovanými projektami.

Taktiež v edukačnej práci využívame:

 • Fonetické uvedomovanie podľa Eľkonina
 • Projektové vyučovanie
 • Prvky Montessori pedagogiky

Rozvoj hudobnosti-hudobná výchova

Hudba je v predškolskom veku detí považovaná za druh umenia, ktoré má bezprostredný vplyv na rozvoj nielen hudobnosti, ale aj emocionality a kognitívneho rozvoja. Prostredníctvom hudobnej výchovy sa rozvíjajú elementárne hudobné schopnosti, prebúdza sa vzťah k umeniu a kultúrnym hodnotám vôbec. Pracujeme aj s ľahko-ovládateľnými hudobnými nástrojmi Orffovho inštrumentára. Na hudobnej výchove sa vo veľkej miere využíva hra na klavír.

STEP BY STEP program:

Pracujeme v centrách aktivít typu:

 • výtvarné centrum
 • centrum jazykovej gramotnosti
 • centrum matematických predstáv a skladačiek
 • prírodovedné centrum
 • dramatické centrum
 • konštruktívne centrum
 • centrum varenia
 • vonkajšie aktivity
 • hudobné centrum
 • pohybové centrum

Práca s LEGO Dacta LEGO

Dacta ako výchovno-vzdelávacia pomôcka podporuje prirodzenú aktivizáciu prostredníctvom obľúbenej hračky (učebnej pomôcky), ktorá vytvára priestor na experimentálnu a hravú cestu poznávania.

V prípade záujmu realizujeme nasledovné aktivity:

/Nasledovné aktivity sú nad rámec mesačného poplatku/

 • Plavecký výcvik
 • Korčulovanie

Vypracované sú mesačné plány s diferenciáciou na týždenné, pre jednotlivé
skupiny detí.

Naše vypracované pedagogické plány rešpektujú mentálnu úroveň každého dieťaťa a jeho pracovné
tempo. Týmto prístupom sa zvyšuje spolupráca a dynamika v skupine, kedy má
každé dieťa svoje miesto pri každej činnosti.
Jednotlivé témy na seba nadväzujú takým spôsobom, aby sa znalosti vrstvili do
celku, ktorý dáva zmysel a vytvára skúsenosti a informácie využiteľné do
budúcnosti.
ABY BOLA MATEMATIKA ZDROJOM RADOSTI
Počúvať, vidieť, použiť, rozprávať, mať radosť.....
Priestor, čas, svet okolo nás...
Pojmy, schémy, orientácia ,čísla....
 
Radosť, túžba po poznaní , aj takáto môže byť „matematika“, lebo –
matematika nie je len o číslach.
....aby prišiel čas, kedy budú pochopené spojitosti na ďalšie vedomosti ....
 
ABY SME CHÁPALI PREČO? AKO? NA ČO? ODKIAĽ ? KAM?
 
My, zvieratá, rastliny, vesmír, všetci a všetko okolo nás.....
Zvedavosť, hravosť, chuť po poznaní a spoznaní.....
Praktické skúsenosti, spoznávanie vzájomných súvislostí a vedieť si ich sám
zdôvodniť, aj takáto môže byť oblasť v detskom poznaní s názvom SCIENCE.....

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.” Tak znie názov knihy od Roberta Fulghuma.
Dieťa je úžasná bytosť, ktorá práve v predškolskom veku dokáže prijímať najviac informácií a vedomostí, ktoré prispievajú k formovaniu ich osobnosti. Vštepujeme základy, s ktorými budú prichádzať do škôl a ďalej sa formovať.
Jedným z týchto základov je aj komunikácia v anglickom jazyku.
Mnoho ľudí má problém premieňať teoretické poznatky na praktické a to platí aj pri komunikácii v cudzom jazyku. Každodenná komunikácia v anglickom jazyku prospeje k prekonaniu bariér v budúcnosti a strachu z praktického využívania iného jazyka. Práve preto je výučba cudzieho jazyka v tomto veku tak dôležitá.     Pod textom úvodným textom na stránke Espa Academy Bratislava, ktorý začína...“História Raketky“....je tam preklik „Viac“, ten prosím presmerovať na „Vzdelávacie aktivity“ Do sekcie Vzdelávacie aktivity prosím doplniť test ako jednu zo zarážok hneď od vrchu v časti: Súčasné aktivity:

 • Espa Academy Vzdelávací koncept a program
 • Športovo-tenisová príprava