Vzdelávacie aktivity

Súčasné aktivity v Bilingválnej škôlke Cherries :

- podľa Výchovno-vzdelávacieho plánu predškolského zariadenia Cherries, s prihliadnutím na vekovú kategóriu dieťaťa

- spolupráca so špeciálnymi pedagógmi a logopédom podľa aktuálnej potreby

V edukačnej práci využívame:

- prvky Montessori pedagogiky

Rozvoj hudobnosti-hudobná výchova

Hudba je v predškolskom veku detí považovaná za druh umenia, ktoré má bezprostredný vplyv na rozvoj nielen hudobnosti, ale aj emocionality a kognitívneho rozvoja. Prostredníctvom hudobnej výchovy sa rozvíjajú elementárne hudobné schopnosti, prebúdza sa vzťah k umeniu a kultúrnym hodnotám vôbec. Pracujeme aj s ľahko-ovládateľnými hudobnými nástrojmi Orffovho inštrumentára. Na hudobnej výchove sa vo veľkej miere využíva hra na klavír a rozvíjajú sa tieto hudobné činnosti:

- rytmické činnosti

- vokálne činnosti

- inštrumentálne činnosti

- percepčné činnosti

- hudobno pohybové činnosti

- hudobno dramatické činnosti

vpravo

STEP BY STEP program:

Pracujeme v centrách aktivít typu:

  • výtvarné centrum
  • centrum jazykovej gramotnosti
  • centrum matematických predstáv a skladačiek
  • prírodovedné centrum
  • dramatické centrum
  • konštruktívne centrum
  • centrum varenia
  • vonkajšie aktivity
  • hudobné centrum
  • pohybové centrum

Práca s LEGO Dacta LEGO

Dacta ako výchovno-vzdelávacia pomôcka podporuje prirodzenú aktivizáciu prostredníctvom obľúbenej hračky (učebnej pomôcky), ktorá vytvára priestor na experimentálnu a hravú cestu poznávania.

V prípade záujmu rodičov a detí zrealizujeme nimi navrhnuté aktivity:

/aktivity sú nad rámec mesačného poplatku/

Vypracované sú mesačné plány s diferenciáciou na týždenné, pre jednotlivé
skupiny detí.

Naše vypracované pedagogické plány rešpektujú mentálnu úroveň každého dieťaťa a jeho pracovné
tempo. Týmto prístupom sa zvyšuje spolupráca a dynamika v skupine, kedy má
každé dieťa svoje miesto pri každej činnosti.
Jednotlivé témy na seba nadväzujú takým spôsobom, aby sa znalosti vrstvili do
celku, ktorý dáva zmysel a vytvára skúsenosti a informácie využiteľné do
budúcnosti.
ABY BOLA MATEMATIKA ZDROJOM RADOSTI
Počúvať, vidieť, použiť, rozprávať, mať radosť.....
Priestor, čas, svet okolo nás...
Pojmy, schémy, orientácia ,čísla....
 
Radosť, túžba po poznaní , aj takáto môže byť „matematika“, lebo –
matematika nie je len o číslach....
....aby prišiel čas, kedy budú pochopené spojitosti na ďalšie vedomosti .
 
ABY SME CHÁPALI PREČO? AKO? NA ČO? ODKIAĽ ? KAM?
 
My, zvieratá, rastliny, vesmír, všetci a všetko okolo nás.....
Zvedavosť, hravosť, chuť po poznaní a spoznaní.....
Praktické skúsenosti, spoznávanie vzájomných súvislostí a vedieť si ich sám
zdôvodniť, aj takáto môže byť oblasť v detskom poznaní s názvom SCIENCE.....

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.” Tak znie názov knihy od Roberta Fulghuma.
Dieťa je úžasná bytosť, ktorá práve v predškolskom veku dokáže prijímať najviac informácií a vedomostí, ktoré prispievajú k formovaniu ich osobnosti. Vštepujeme základy, s ktorými budú prichádzať do škôl a ďalej sa formovať.
Jedným z týchto základov je aj komunikácia v anglickom jazyku.
Mnoho ľudí má problém premieňať teoretické poznatky na praktické a to platí aj pri komunikácii v cudzom jazyku. Každodenná komunikácia v anglickom jazyku prospeje k prekonaniu bariér v budúcnosti a strachu z praktického využívania iného jazyka. Práve preto je výučba cudzieho jazyka v tomto veku tak dôležitá.